Książka Windows NT4 Server – Czarna księga administratora

Cena: 99 

Autor Paul Taylor

Rok wydania 1997

Stan: nowa 4/6.

Na stanie

Opis

Spis treści

Przedmowa

Rozdział 1. Przegląd Windows NT

   • Najważniejsze zagadnienia
   • Architektura Windows NT
    • Abstrakcyjna warstwa sprzętowa
    • Mikrojądro
   • Windows NT Workstation i Windows NT Server
   • System pamięci wirtualnej
   • Priorytety procesów
   • Rejestr
   • Grupy robocze i domeny
    • Grupy robocze
    • Domeny

Ćwiczenia praktyczne – Windows NT

   • Użycie edytora rejestru (Registery Editor) w trybie “tylko do odczytu” (Read-Only)
   • Wyszukiwanie klucza rejestru
   • Zdalne zarządzanie rejestrem
   • Zapamiętywanie podkluczy rejestru
   • Zmiana rozmiaru pliku wymiany
   • Tworzenie wielu plików wymiany na osobnych dyskach
   • Usuwanie pliku wymiany
   • Uruchamianie procesu z wyższym priorytetem
   • Zmiana wydajności procesów pierwszoplanowych w odniesieniu do procesów działających w tle
   • Modyfikacja podstawowego priorytetu procesu

Rozdział 2. Bezpieczeństwo systemu

   • Najważniejsze zagadnienia
   • Proces logowania
   • Proces lokalnej weryfikacji (LSA – Local Security Authority)
   • Klucz dostępu (SAT – Security Access Token)
   • Monitor odwołań (Security Reference Monitor)
   • Kontrolna lista dostępu (ACL – Access Control List)
   • Maska dostępu
   • Administrator ochrony kont (SAM – Security Account Manager)
   • Konto Administrator
   • Konto Guest (gość)
   • Blokowanie systemu
   • Zabezpieczenia C2

Ćwiczenia praktyczne – System zabezpieczeń

   • Usuwanie nazwy ostatnio zalogowanego użytkownika
    • Metoda A – utworzenie polisy domeny
    • Metoda B – modyfikacja lokalnego rejestru
    • Metoda C – bezpośrednia modyfikacja rejestru
   • Wyświetlanie komunikatu logowania
    • Metoda A – wykorzystanie edytora polisy systemowej
    • Metoda B – użycie edytora rejestru
   • Umożliwienie automatycznego logowania
   • Zmiana uprawnień do kluczy rejestru
   • Kontrolowanie kluczy rejestru
   • Zmiana ekranu logowania
   • Blokowanie i odblokowywanie Windows NT
   • Konfigurowanie wygaszczy ekranu

Rozdział 3. Uruchamianie i zamykanie systemu

   • Najważniejsze zagadnienia
   • Start systemu
    • Plik BOOT.INI
    • Ostatni dobry profil sprzętowy
   • Usługi systemowe
   • Zamykanie systemu

Ćwiczenia praktyczne – Uruchamianie i zamykanie systemu

   • Zmiana długości czasu wyświetlania listy systemów operacyjnych
   • Ustawianie domyślnego systemu operacyjnego
   • System zawiesza się podczas startu
   • Tworzenie i używanie profili sprzętowych
   • Przygotowywanie usług systemowych dla profili sprzętowych
   • Uruchamianie i zatrzymywanie usług systemowych
   • Automatyczne uruchamianie usług systemowych
   • Dodanie przycisku Shutdown (zamknij system)
    • Użycie System Policy Editor (edytora polisy systemowej)
    • Użycie REGEDT32.EXE (edytora rejestru)
   • Usuwanie prawa użytkownika o nazwie Shutdown
   • Zamykanie Windows NT

Rozdział 4. Dysk i system plików

   • Najważniejsze zagadnienia
   • Podsystem dysków
    • Disk Administrator (administrator dysków)
    • Windows NT Workstation i Windows NT Server
    • Redundancyjna tablica dysków
   • System plików
    • FAT
    • NTFS
    • Kompresja danych
    • Windows NT Explorer (eksplorator Windows NT)

Ćwiczenia praktyczne – Administrowanie dyskami i plikami

   • Zmiana wyglądu Disk Administratora (administratora dysków)
   • Tworzenie i przygotowywanie partycji/wolumenów
   • Przypisywanie dyskom oznaczeń literowych
   • Tworzenie zbioru wolumenów
   • Zmiana rozmiaru wolumenu lub zbioru wolumenów
   • Tworzenie zbioru dysków lustrzanych
   • Anulowanie odzwierciedlenia dysków
   • Tworzenie zbioru dysków
   • Tworzenie zbioru dysków z kontrolą parzystości
   • Ustawianie i przeglądanie praw do plików i folderów
   • Kopiowanie i przenoszenie plików oraz folderów
   • Tworzenie nowych folderów
   • Przejmowanie na własność folderów i plików
   • Konfiguracja kontroli plików i folderów
   • Kompresowanie wolumenów, folderów i plików
   • Uniemożliwianie tworzenia nazw plików w formacie 8.3

Rozdział 5. Środowisko użytkownika

   • Najważniejsze zagadnienia
   • Konta użytkowników
   • Polisy kont
    • Grupy
   • Profile użytkownika
   • System Policy Editor (edytor polisy systemowej)
   • Skrypty logowania
   • Zmienne środowiska użytkownika

Ćwiczenia praktyczne – Administracja środowiska użytkownika

   • Tworzenie konta użytkownika
   • Ustalanie terminu wygaśnięcia konta użytkownika
   • Ustalanie restrykcji logowania do stacji roboczej
   • Ustalanie godzinowych restrykcji logowania
   • Zmiana nazwy konta użytkownika
   • Kopiowanie konta użytkownika
   • Wyłączanie konta użytkownika
   • Usuwanie konta użytkownika
   • Zmiana praw przypisanych do użytkownika
   • Tworzenie grup i dodawanie do nich członków
   • Przeglądanie i usuwanie członków grup
   • Nadawanie praw grupie
   • Usuwanie praw grupy
   • Zmiana hasła użytkownika
   • Ustalanie czasu wygaśnięcia hasła użytkownika
   • Historia hasła
   • Ustalanie minimalnego wieku hasła
   • Ustalanie ilości możliwych błędnych prób logowania
   • Usuwanie blokady konta
   • Określanie domowej kartoteki użytkownika
   • Tworzenie i przypisywanie profili
   • Przywracanie standardowego profilu użytkownika
   • Tworzenie polisy użytkownika domeny
   • Dodawanie specjalnej polisy użytkownika do już istniejącej konfiguracji
   • Usuwanie polisy użytkownika

Rozdział 6. System drukowania

   • Najważniejsze zagadnienia
   • Terminologia drukowania Windows NT
   • Administrowanie drukowaniem
   • Zabezpieczenia drukarki
   • Sterowniki drukarek
   • Proces wydruku
   • Monitory drukowania
   • Plik separator wydruku
   • Zestawy drukarek
   • Priorytety drukarek i planowanie drukowania
   • Formy wydruku

Ćwiczenia praktyczne – Drukowanie

   • Tworzenie drukarki podłączonej do portu równoległego
   • Tworzenie drukarki podłączonej do portu szeregowego
   • Tworzenie drukarki podłączonej do sieci
   • Wstrzymywanie pracy drukarki
   • Podłączanie się do drukarki
   • Zmiana drukarki domyślnej
   • Usuwanie dokumentów z drukarki
   • Usunięcie wszystkich dokumentów z drukarki
   • Użycie stron rozdzielających
   • Planowanie drukowania
   • Ochrona drukowania
   • Kontrolowanie drukarki
   • Konfiguracja formatów drukowania
   • Konfiguracja zestawu drukarek
   • Konfigurowanie wielu drukarek dla jednego urządzenia drukującego
   • Konfiguracja priorytetów drukowania
   • Podłączenie do drukarki poprzez wiersz poleceń
   • Instalowanie alternatywnych urządzeń drukujących

Rozdział 7. Środowisko sieciowe

   • Najważniejsze zagadnienia
   • Kluczowe komponenty sieci
   • Ikona Network (sieć)
   • Model domenowy
    • PDC – Primary Domain Controler (podstawowy kontroler domeny)
    • BDC – Backup Domain Controler (zapasowy kontroler domeny)
    • Serwery
    • “Zaufanie” domen
    • Usługa Browser (przeglądarka)
    • Usługa Replicator (replikator, powielacz)
    • UNC – Universal Naming Convention (uniwersalna konwencja nazywania)
   • Protokoły sieciowe
    • NetBEUI
    • NWLink
    • DLC
    • AppleTalk
    • TCP/IP
   • Inne narzędzia
    • WINS – Windows Internet Naming Service
    • HOSTS i LMHOSTS
    • Narzędzia TCP/IP dostępne z linii poleceń
   • Zasoby sieciowe
   • NetWare Gateway Service (usługa brama do NetWare)
    • NetWare Migration Tool (narzędzie migracji NetWare)
   • RAS – Remote Access Service (usługa zdalnego dostępu)
    • Przegląd protokołów RAS
   • Internet Explorer
   • Usługi Macintosh
   • Komendy środowiska sieciowego wydawane poprzez wiersz poleceń

Ćwiczenia praktyczne – Środowisko sieciowe

   • Instalacja kart sieciowych
   • Udostępnianie foldera
   • Kto korzysta z serwera?
   • Zmiana stacji grupy roboczej w domenę
   • Zmiana nazwy systemu
   • Instalacja i konfiguracja NetBEUI
   • Instalacja i konfiguracja IPX/SPX
   • Instalacja i konfiguracja TCP/IP
   • Sprawdzanie połączeń TCP/IP
   • Instalacja i konfiguracja serwera DHCP
   • Konfiguracja klientów serwera DHCP
   • Konfiguracja i wykorzystanie WINS
   • Konfiguracja i wykorzystanie DNS
   • Który klient DHCP używa którego adresu TCP/IP?
   • Instalacja i konfiguracja Gateway Services For NetWare (bramy do NetWare)
   • Usługa zdalnego dostępu
   • Usługa replikatora
   • Lokalizowanie PDC i komputerów BDC
   • Awansowanie BDC na PDC
   • Awansowanie BDC na PDC kiedy PDC jest wyłączony
   • Synchronizacja domen
   • Konfiguracja zaufania domen
   • Usuwanie komputerów z domeny
   • Zarządzanie domenami z systemu Windows NT Workstation
   • Przesyłanie komunikatów do zdalnego komputera
   • Instalowanie i konfigurowanie usług dla komputerów Macintosh
   • Konfiguracja i wykorzystanie systemu drukowania Macintosh
   • Tworzenie i wykorzystanie wolumenów Macintosh
   • Konfiguracja komunikatu logowania dla komputerów Macintosh
   • Dostęp do Internetu poprzez kartę Dial-Up

Rozdział 8. Narzędzia do monitorowania systemu

   • Najważniejsze zagadnienia
   • Event Viewer (przeglądarka zdarzeń)
   • Task Manager (menedżer zadań)
   • Performance Monitor (monitor wydajności)
   • Network Monitor (monitor sieci) i Monitoring Agent (agent monitoringu)

Ćwiczenia praktyczne – Monitorowanie systemu

   • Odszukiwanie i analizowanie nieudanych prób logowania
   • Modyfikacja ustawień rejestru zdarzeń
   • Rozwiązywanie lokalnych problemów z wydajnością systemu
   • Zmiana priorytetu procesu
   • Monitorowanie wydajności systemu
   • Rejestrowanie i przeglądanie danych dotyczących wydajności
   • Konfigurowanie alarmów systemowych
   • Monitorowanie sieci

Rozdział 9. Rozwiązywanie problemów

   • Najważniejsze zagadnienia
   • Windows NT Diagnostics (diagnostyka Windows NT)
   • Problemy “startowe” Windows NT
   • Dyskietka startowa Windows NT
   • Dyskietka ratunkowa
   • Awaria dysków lustrzanych
   • Backup
   • Pakiety dodatkowe

Ćwiczenia praktyczne – Rozwiązywanie problemów

   • Tworzenie dyskietki startowej
   • Tworzenie dyskietki startowej dla systemu odzwierciedlania dysków
   • Odzyskiwanie z uszkodzonego podstawowego dysku zbioru dysków lustrzanych
   • Tworzenie dyskietki ratunkowej
   • Przywracanie hasła administratora
   • Naprawa uszkodzonego systemu operacyjnego
   • Zapamiętanie informacji o konfiguracji dysków
   • Odtwarzanie konfiguracji dysków
   • Opróżnianie kolejki zadań drukowania
   • Diagnozowanie połączeń RAS
   • Diagnozowanie połączeń PPP
   • Konfiguracja systemu odzyskiwania
   • Generowanie raportu z diagnozy systemu
   • Wyświetlanie używanych IRQ
   • Rozwiązywanie problemów z detekcją
   • Uruchamianie narzędzia wykrywającego elementy sprzętowe
   • Instalacja pakietów dodatkowych
   • Sprawdzanie dysków pod kątem występowania błędów

Rozdział 10. Instalacja i konfiguracja podstawowa

   • Najważniejsze zagadnienia
   • Wymagania
    • Windows NT Workstation
    • Windows NT Server
   • Typy licencji
    • Na serwer
    • Na miejsce

Ćwiczenia praktyczne – Instalacja i konfiguracja podstawowa

   • Instalacja Windows NT Workstation
   • Instalacja Windows NT Server
   • Upgrade Windows NT (podniesienie wersji)
   • Ponowne wygenerowanie dyskietek instalacyjnych Windows NT

Rozdział 11. Rady i wskazówki

   • Najważniejsze zagadnienia
   • Planowanie
   • Skróty
   • Odszukiwanie zasobów
   • Windows Messaging

Ćwiczenia praktyczne – Porady i wskazówki

   • Blokowanie automatycznego uruchamiania dysków CD
   • Użycie Recycle Bin (kosza) do odzyskiwania plików
   • Konfiguracja właściwości Recycle Bin
   • Zmiana kolejności powiązań sieciowych
   • Użycie komendy AT
   • Tworzenie skrótów
   • Konwersja wolumenów FAT na NTFS
   • Zmiana domyślnego źródła danych instalacyjnych
   • Konfiguracja automatycznej zmiany czasu
   • Zmiana zainstalowanych komponentów programowych
   • Użycie narzędzia Find (znajdź) do odszukania komputera
   • Użycie narzędzia Find (znajdź) do wyszukiwania plików i folderów
   • Konfiguracja Inboxa dla Internet Mail
   • Optymalizacja przepustowości serwera

Dodatki

   • Dodatek A. Narzędzia administracji
   • Dodatek B. Zmiany i rozszerzenia Windows NT
   • Dodatek C. Prawa użytkownika Windows NT
   • Dodatek D. Technologie sieciowe

Skorowidz